برچسب زده شده: مکانی انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقاداتدر سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برای معرفی مکان یا مکان‌هایی در خصوص اعتراض و انتقاد‌های قانونی مردم مطرح شد. طرح دوفوریتی...