برچسب زده شده: مکرون است

مکرون: فرانسه خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است

مکرون: فرانسه خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است

مکرون: فرانسه خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است مکرون: فرانسه خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است مکرون: فرانسه خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران است

قاسمی: سفر مکرون به تهران در دستور کار است

قاسمی: سفر مکرون به تهران در دستور کار است

قاسمی: سفر مکرون به تهران در دستور کار است قاسمی: سفر مکرون به تهران در دستور کار است قاسمی: سفر مکرون به تهران در دستور کار است