برچسب زده شده: می‌کنند دارند/

برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند

برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند

برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنندوزیر علوم گفت: باید به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توجه کرد اما برخی اساتید رفتاری خشک با آنها دارند...