برچسب زده شده: «م»/

نتیجه سلام و علیک‌ آقای «م»/ بدون زد و بند بودم که افتادم!

نتیجه سلام و علیک‌ آقای «م»/ بدون زد و بند بودم که افتادم!

نتیجه سلام و علیک‌ آقای «م»/ بدون زد و بند بودم که افتادم!آب‌ها از آسیاب که افتاد، فهمیدم میم کلاس زد و بندی با استاد داشته است. انگار نتیجه سلام و علیک‌هایش این بار...