برچسب زده شده: «ناصر شد

«ناصر استاد» دبیر شورای عالی آموزش مجازی شد

«ناصر استاد» دبیر شورای عالی آموزش مجازی شد

«ناصر استاد» دبیر شورای عالی آموزش مجازی شدمعاون آموزشی وزارت بهداشت طی حکمی سید ناصر استاد را به عنوان دبیر شورای عالی آموزش مجازی منصوب کرد. «ناصر استاد» دبیر شورای عالی آموزش مجازی شد...