برچسب زده شده: نمی‌تواند شود

دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود

دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود

دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شودعضو کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور گفت: مجلس قطعاً زیر بار این موضوع نمی‌رود که دولت بخواهد...