برچسب زده شده: نوری می‌یابد

نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است/ پروازهای تهران – عمان افزایش می‌یابد

نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است/ پروازهای تهران – عمان افزایش می‌یابد

نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است/ پروازهای تهران – عمان افزایش می‌یابد نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است/ پروازهای تهران – عمان افزایش می‌یابد...