برچسب زده شده: نگاهی سالیان

نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی

نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی

نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادیرئیس جمهور ایران در ششم و هفتم اولین ماه سال1395 ، در ایام نوروز به پاکستان، کشوری که از لحاظ آداب و...