برچسب زده شده: «نیترات بهداشت

«نیترات و فلزات سنگین در آب شرب» و واکنش وزارت بهداشت

«نیترات و فلزات سنگین در آب شرب» و واکنش وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزیر بهداشت به برخی اظهارات درباره میزان نیترات و فلزات سنگین آب شرب کشور پاسخ داد. تلگرام تکنولوژی جدید