برچسب زده شده: «هجدک» مصدومان

58 تن آخرین شمار مصدومان زلزله بامداد امروز «هجدک»

58 تن آخرین شمار مصدومان زلزله بامداد امروز «هجدک»

58 تن آخرین شمار مصدومان زلزله بامداد امروز «هجدک» 58 تن آخرین شمار مصدومان زلزله بامداد امروز «هجدک» 58 تن آخرین شمار مصدومان زلزله بامداد امروز «هجدک»