برچسب زده شده: هیات 97

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد

دستور هیات دولت از فردا بررسی لایحه بودجه 97 است

دستور هیات دولت از فردا بررسی لایحه بودجه 97 است

دستور هیات دولت از فردا بررسی لایحه بودجه 97 است دستور هیات دولت از فردا بررسی لایحه بودجه 97 است دستور هیات دولت از فردا بررسی لایحه بودجه 97 است