برچسب زده شده: و ضروری

تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است

تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است

تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری استسرپرست سازمان اورژانس کشور از بیمارستان ۹۶ تختخوابی در حال ساخت زرند کرمان بازدید کرد. تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند...