برچسب زده شده: و مشهود

جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود نادری گفت:کاملاً مشخص بود این نشست تنها یک میتینگ سیاسی برای اهداف خاص سیاسی و انتخاباتی است و متاسفانه چیزی...