برچسب زده شده: ٣٠ اینترنت

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارندوزیر ارتباطات گفت: ٣٠ درصد خطوط تلفن ثابت ظرفیت ارائه اینترنت با سرعت بیش از ٢ مگابیت را ندارند. ٣٠ درصد خطوط...