برچسب زده شده: پایتخت ناسالم

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم استوضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است. هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است وضعیت کیفی هوای تهران...

هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است

هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است

هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم استبر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است. هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا،...