برچسب زده شده: پدر! شنود؛

گفت و شنود؛ قبر پدر!

گفت و شنود؛ قبر پدر!

گفت و شنود؛ قبر پدر!گفتم: روی سنگ قبر پدر یارو به جای «درگذشته» نوشته شده بود«در رفته» و فرزندانش هر وقت سر خاک او می‌رفتند به جای اینکه ‌گریه کنند به قبر پدرشان می‌خندیدند!!...