برچسب زده شده: پرورش

کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در دست بررسی است

کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در دست بررسی است

کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در دست بررسی استوزیر آموزش و پرورش در خصوص مشکل کمبود نیروی انسانی در مدارس سراسر کشور گفت:مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در دست...

فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری شد

فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری شد

فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری شد فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری شد فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری شد

چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش از نگاه فانی

چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش از نگاه فانی

چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش از نگاه فانی چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش از نگاه فانی چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش از نگاه فانی

اقتصادی بودن پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره

اقتصادی بودن پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره اقتصادی است و باید رشد و توسعه یابد. اخبار دنیای دیجیتال