برچسب زده شده: چنجال های ادامه دار شکایت دختردانشجو بخاطر کتک خوردن

چنجال های ادامه دار شکایت دختردانشجو بخاطر کتک خوردن از آقای استاد در ایستگاه اتوبوس

چنجال های ادامه دار شکایت دختردانشجو بخاطر کتک خوردن از آقای استاد در ایستگاه اتوبوس

  حدود یک هفته پیش خبری بین دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس دست‌به‌دست می‌شد ‌که از برخورد فیزیکی مدرس گروه کشاورزی این دانشگاه با یک دانشجوی دختر حکایت داشت؛ ‌ماجرا اعتراض شدید دانشجویان را به همراه داشت و...