برچسب زده شده: «چوگان رفت

«چوگان ایرانی» به یونسکو رفت

«چوگان ایرانی» به یونسکو رفت

«چوگان ایرانی» به یونسکو رفت«پرونده نامزدی ثبت جهانی چوگان به یونسکو ارسال شد، تا مرکز میراث جهانی یونسکو، تصمیم نهایی خود را در اجلاس سال ۲۰۱7 نسبت به جهانی شدن این بازی اعلام کند.»...