برچسب زده شده: چیدمان بود

چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود

چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود

چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بودمعاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به اینکه علت انتخاب دانشجویان برای سخنرانی در حضور رئیس جمهور...