برچسب زده شده: کارگردان بلژیک

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیکشش نمایش از ایران به دعوت مؤسسه بوزار بلژیک در اسفند ماه جاری در بروکسل اجرا خواهد شد. نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک شش نمایش از...