برچسب زده شده: «کاووس را

«کاووس سیدامامی» تلاش داشت لامپ را بشکند و خود را دار بزند

«کاووس سیدامامی» تلاش داشت لامپ را بشکند و خود را دار بزند

«کاووس سیدامامی» تلاش داشت لامپ را بشکند و خود را دار بزندرئیس فراکسیون امید با اشاره به فیلم خودکشی کاووس سید امامی در زندان گفت: در این فیلم متوفی با پرتاب یک شیء تلاش...