برچسب زده شده: «کرسنت» است!

«کرسنت» همچنان دور از دسترس همگان است!

«کرسنت» همچنان دور از دسترس همگان است!

قرار داد گازی کرسنت یا همان قرارداد «اسم اش را نبر» با وجود محرز شدن خسارت میلیاردی به ملت ایران به علت فساد در بدنه وزارت نفت، همچنان در حاشیه امن قرار داشته و...