برچسب زده شده: کری نخواهد

اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت

اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت

اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفتوزیر دفاع گفت: اگر کری قدری تأمل کند دچار فراموشی و تحلیل غلط نخواهد شد. اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت وزیر دفاع...