برچسب زده شده: کشمکش

ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها

ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها

ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌هاافزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند. ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر...