برچسب زده شده: کشور قرار

اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد

اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد

اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار نداردعضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد در مسیر توسعه و توازن قرار ندارد و فقدان خلاقیت احساس می‌شود. اقتصاد کشور در مسیر توسعه...