برچسب زده شده: کمیسیون ستاد

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود

کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شوددبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: کمیسیون آمایش آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل می‌شود و جلسات...