برچسب زده شده: کودک» است

مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است

مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است

مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل استبه دلیل آلودگی هوا، مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است. مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است به دلیل آلودگی هوا،...

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است در سومین نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی «هفته‌ ملی و روز جهانی کودک» بر توجه به مناسبت‌های مذهبی مانند عاشورای حسینی که مصادف با این هفته است تاکید شد....