برچسب زده شده: /کیفرخواست

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده استسخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» گفت: تاکنون کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است. آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر...