برچسب زده شده: گفت شنا!

گفت و شنود؛ شنا!

گفت و شنود؛ شنا!

گفت و شنود؛ شنا!یارو از پسرش پرسید؛ بلدی شنا کنی؟ جواب داد نه، گفت ای بی‌عرضه از اسب کمتری؟ اسب می‌تواند شنا کند. گفت و شنود؛ شنا! یارو از پسرش پرسید؛ بلدی شنا کنی؟...