برچسب زده شده: «یار شد

روزی که «یار دوازدهم» متولد شد

روزی که «یار دوازدهم» متولد شد

روزی که «یار دوازدهم» متولد شد“یار دوازدهم” در سال 1970 و توسط لادیسلاو کوبالا برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. روزی که «یار دوازدهم» متولد شد “یار دوازدهم” در سال 1970 و توسط...