برچسب زده شده: یک تصویب

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شدنمایندگان با طرح اصلاح بند (ه) تبصره یک و الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۶ کل...