برچسب زده شده: یک هم‌پیوسته

یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست

یک سال فرصت داشتند ولی برنامه کامل و به هم‌پیوسته نیست رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه دولت یک سال فرصت داشت و به همین علت انتظار این بود که برنامه جامع...