برچسب زده شده: ۱۰احزاب نماینده

انصراف احزاب اصولگرا از فرآیند انتخاب نماینده دبیران کل در کمیسیون ماده ۱۰احزاب

انصراف احزاب اصولگرا از فرآیند انتخاب نماینده دبیران کل در کمیسیون ماده ۱۰احزاب

انصراف احزاب اصولگرا از فرآیند انتخاب نماینده دبیران کل در کمیسیون ماده ۱۰احزابدبیرکل حزب سبز از انصراف حزب متبوع خود از فرآیند انتخابات با تبعیت از انصراف سایر احزاب اصولگرا از این انتخابات خبر...