برچسب زده شده: ۱۰۰۰ باقی

کمتر از ۱۰۰۰ داعشی در عراق و سوریه باقی مانده‌اند

کمتر از ۱۰۰۰ داعشی در عراق و سوریه باقی مانده‌اند

کمتر از ۱۰۰۰ داعشی در عراق و سوریه باقی مانده‌اند کمتر از ۱۰۰۰ داعشی در عراق و سوریه باقی مانده‌اند کمتر از ۱۰۰۰ داعشی در عراق و سوریه باقی مانده‌اند