برچسب زده شده: ۱۲ لازم

برای ایجاد ۱۲ خانه بهداشت و ۲ مرکز سلامت در کرمانشاه، دو میلیارد تومان هزینه لازم است

برای ایجاد ۱۲ خانه بهداشت و ۲ مرکز سلامت در کرمانشاه، دو میلیارد تومان هزینه لازم است

برای ایجاد ۱۲ خانه بهداشت و ۲ مرکز سلامت در کرمانشاه، دو میلیارد تومان هزینه لازم استرئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه برای ایجاد ۱۲ خانه بهداشت و 2 مرکز سلامت در...