برچسب زده شده: ۱۲ نیرو

مصدومیت ۱۲ نفر در آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

مصدومیت ۱۲ نفر در آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

مصدومیت ۱۲ نفر در آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو مصدومیت ۱۲ نفر در آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو مصدومیت ۱۲ نفر در آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو