برچسب زده شده: ۱۳ متقاضی

۱۳ طرح کلان ملی همچنان بدون متقاضی است

۱۳ طرح کلان ملی همچنان بدون متقاضی است

۱۳ طرح کلان ملی همچنان بدون متقاضی است معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: ۱۳ طرح کلان ملی همچنان بدون متقاضی است و شورای عالی عتف زمان لغو این طرح ها را تعیین می کند...