برچسب زده شده: ۱۵ دولت

کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولتبر اساس گزارش بانک مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۹۶ در اردیبهشت ماه با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی...