برچسب زده شده: ۱۶۰۰ مقاومتی!

۱۶۰۰ روز بدون اقتصاد مقاومتی!

۱۶۰۰ روز بدون اقتصاد مقاومتی!

۱۶۰۰ روز بدون اقتصاد مقاومتی!۱۳ اقتصاددان و فعال اقتصادی عملکرد دستگاه‌های مختلف را ۴ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی‌کردند. ۱۶۰۰ روز بدون اقتصاد مقاومتی! ۱۳ اقتصاددان و فعال اقتصادی عملکرد دستگاه‌های...