برچسب زده شده: ۱۸ توجهی

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند

۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کندرئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان گفت: ایران ۱۸ ماه است که در بلغارستان سفیر ندارد. ۱۸ ماه است سفیر نداریم؛ ظریف توجهی نمی‌کند رئیس گروه...