برچسب زده شده: ۱۸ هستند

۱۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند/هنوز ۲۳ نفر بازداشت هستند

۱۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند/هنوز ۲۳ نفر بازداشت هستند

۱۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند/هنوز ۲۳ نفر بازداشت هستند ۱۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند/هنوز ۲۳ نفر بازداشت هستند ۱۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران آزاد شدند/هنوز ۲۳ نفر بازداشت هستند

۱۸ درصد از جمعیت کشور دچار چاقی مفرط هستند

۱۸ درصد از جمعیت کشور دچار چاقی مفرط هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اهمیت تحرک در نشاط و سلامت گفت: سال ۹۳ بیش از ۱۹ هزار مرگ به علت کم تحرکی گزارش شده است و بررسی ها در این...