برچسب زده شده: ۲برابر

تعداد پرستار باید۳برابر پزشکان و ۲برابر تخت‌های بیمارستانی باشد

تعداد پرستار باید۳برابر پزشکان و ۲برابر تخت‌های بیمارستانی باشد

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: طبق استاندارد تعداد پرستار باید ۳ برابر پزشکان و ۲ برابر تخت های بیمارستانی باشد که فعلا در کشور یک و یک دهم در ازای هرتخت است. دانلود فیلم...