برچسب زده شده: ۲تشکل هستند

۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند

۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند

۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستندمعاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: دانشگاه آزاد دو تشکل دانشجویی و حدود ۷ کانون دانشجویی فعال دارد و...