برچسب زده شده: ۲۰ بود

در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود

در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود

در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بودپدیده مرسوم به فرار مغزها باعث کمبود ژن زیرکی و تیزهوشی در ۲۰ یا ۳۰ ساله آینده خواهد بود. در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود...