برچسب زده شده: ۲۸ گرفتند

۲۸ میلیون نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفتند

۲۸ میلیون نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفتند

اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر که در حال حاضر ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران را تحت پوشش خود داده است، از حدود ده سال قبل در...