برچسب زده شده: ۳ ابقاء

۳ نفر از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ابقاء شدند

۳ نفر از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ابقاء شدند

رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در احکامی جداگانه سه تن از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد را ابقا کرد. گوشی ورزشی