برچسب زده شده: ۳.۲ جدید

یارانه ۳.۲ میلیون نفر قطع شد/ وعده ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید

یارانه ۳.۲ میلیون نفر قطع شد/ وعده ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید

یارانه ۳.۲ میلیون نفر قطع شد/ وعده ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه معترضان و حذف قطعی یارانه ۳.۲ میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد...