برچسب زده شده: ۴۰۰ طبیعی

۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گفت: اردوی زیارتی بسیج دانشجویی دانشگاه...