برچسب زده شده: ۴ سلاح

احتمال موافقت ۴ ایالت آمریکا با کنترل سلاح

احتمال موافقت ۴ ایالت آمریکا با کنترل سلاح

احتمال موافقت ۴ ایالت آمریکا با کنترل سلاح همه‌پرسی مرتبط با اقدامات کنترل سلاح در چندین ایالت آمریکا برگزار خواهد شد. احتمال موافقت ۴ ایالت آمریکا با کنترل سلاح (image) همه‌پرسی مرتبط با اقدامات...